Πιστοποιητικό γνώσεων TUV HELLAS

tuv-hellas_gs_b

Έλεγχος για Πιστοποίηση CE

tno_gs

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO

avrv_logo_gs

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η ΜΟΥΓΙΟΣ Ι. – ΜΑΓΚΛΗΣ Γ ΟΒΕ είναι μια εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο του γυαλιού από το 1989,  με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την ‘‘Επεξεργασία και Εμπορία Υάλου και Παραγωγής Διπλών Ενεργειακών Υαλοπινάκων’’. Στόχος της είναι η πλήρης ικανοποίηση των αυστηρών απαιτήσεων για υψηλή ποιότητα, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις απαιτήσεις των πελατών, της κείμενης νομοθεσίας αλλά και από την εξέλιξη μιας αναπτυσσόμενης αγοράς.

Κύριο μέλημα της ΜΟΥΓΙΟΣ Ι. – ΜΑΓΚΛΗΣ Γ ΟΒΕ αποτελεί η διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων ειδών και υπηρεσιών. Η χρήση κατάλληλου, σύγχρονου και καλά συντηρημένου τεχνικού εξοπλισμού παρέχει στο προσωπικό της εταιρείας τα εργαλεία που απαιτούνται για την άμεση και απρόσκοπτη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της. Ταυτόχρονα, η εταιρία εξασφαλίζει την απαραίτητη εκπαίδευση του προσωπικού της όσον αφορά τις εξελίξεις του κλάδου, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες των πελατών της.

Για την εξασφάλιση των ανωτέρω η ΜΟΥΓΙΟΣ Ι. – ΜΑΓΚΛΗΣ Γ ΟΒΕ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Βασικές αξίες της εταιρίας είναι ο απόλυτος σεβασμός προς το περιβάλλον κατά την άσκηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, η εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, η εξασφάλιση άριστων συνθηκών εργασίας, καθώς και η ευαισθητοποίησή της σε θέματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο.

Δέσμευση της εταιρίας είναι να διασφαλίζει ότι διαθέτει στην αγορά προϊόντα, τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις των πελατών ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, να εφαρμόζει τις σχετικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις καθώς επίσης και να ελέγχει την ποιότητα των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΟΥΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  – ΜΑΓΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ